Forside

                                                                                                                             Maj 2018


Referat fra generalforsamlingen den 8. maj 2018

Valg af dirigent:
Frank Hardt blev foreslået af bestyrelsen, og blev valgt uden modkandidater.

Bestyrelsens beretning:
Formanden og udvalgsformændene for USU og VET oplæste deres indlæg til klubbens samlede beretning.
Som formand for SUM orienterede Bjarny om, at det er de samme spillere der i mange år har banetimer om torsdagen.
Pt. er der 35 spillere.

Beretningerne blev godkendt og er vedlagt dette referat.

Regnskab:
Regnskabet blev omdelt på generalforsamlingen og udviste et driftsunderskud på kr. 33.477,44. Underskuddet skyldes ikke mindst de manglende indtægter fra kræmmerfestivalen 2017.
Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag:
Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag.

Kontingent:
I overensstemmelse med bestyrelsens forslag blev det vedtaget, at kontingenterne for den kommende sæson forbliver uændret.
Single: kr. 1100,-
Double: kr. 550,-
Uden banetimer: kr. 550,-
Ungdom: kr. 300,-
Passive: kr. 150,-

Valg til bestyrelsen:
Formand Carsten Dahl Petersen var på valg og blev genvalgt.
Nyvalgt bestyrelsesmedlem Poul Larsen.

Valg til udvalgene:
På valg for en 1 årig periode var samtlige udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer.
SUM formand. Bestyrelsen foreslog: Bjarny Hansen, som blev enstemmigt valgt.
Øvrige udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer blev genvalgt.
USU udvalg:
Erik Pagh (Bjarny Hansen, Lene Hansen)
VET udvalg:
Ole Hansen (Benny Hansen, Poul Larsen)

Valg af suppleanter til bestyrelse og spilleudvalg:
Jan Sørensen og Lene Hansen blev begge valgt for en 1-årig periode.

Valg af revisor og revisorsuppleant:
På valg for en 2-årig periode var revisor Frank Hardt. Frank blev genvalgt
Gert Wrisberg blev valgt som revisorsuppleant for en 1-årig periode.

Eventuelt:
Der var en kort drøftelse om GB skulle markedsføre sig på Kræmmerfestivallen evt. ved en stand. Bjarny lovede at undersøge muligheden.

GB Pokalen:
Valget i år faldt på Frank Hardt med nedenstående begrundelse fra formanden:
Pokalen er klubbens fineste hædersbevisning. Den gives til et medlem, der for klubben har ydet en speciel eller ekstraordinær indsats.
I år får Frank GB Pokalen for den indsats han gør for at få det bedst mulige ud af samarbejdet mellem GB og Telefonen. Yderligere har vi aldrig hørt Frank sige nej til en opgave, tværtimod står han altid forrest når opgaverne skal fordeles og det endda også kun ganske kort tid efter, at Frank havde været ramt af sygdom.

Frank du har om nogen fortjent at få dit navn på GB Pokalen.


Et stort tillykke til dig!

Dirigenten konstaterede herefter dagsordenen for udtømt og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Formanden takkede dirigenten for hans glimrende arbejde med at holde god ro og orden under generalforsamlingen og sluttede af med at takke bestyrelse og udvalg for godt samarbejde.


Formanden

CarstenComments