Klubbens vedtægter

LOVE (Senest revideret 7. maj 2002)

 

§ 1.   NAVN

 

Klubbens navn er Grantoften Badminton Klub - stiftet 7. februar 1972 - og dens hjemsted er Ballerup Kommune. Klubbens adresse  er den til enhver tid værende formands.

 

 

§ 2.   TILSLUTNING I FORBUND, UNION og KLUB

 

Klubben er tilsluttet Sjællands Badminton Kreds ( SBKr.) og derigennem Dansk Badminton Forbund ( DBF ), Dansk Idræts Forbund ( DIF ) samt The  International Badminton (UIBF).  Endvidere er klubben tilsluttet Ballerup-Måløv-Skovlunde Idrætsunion (BMSI), samt medlem af Grantoftens Klubudvalg (KU). Klubben og dens medlemmer er til enhver tid underkastet de love og bestemmelser disse forbund, union og klub måtte fastsætte.

 

  

§ 3.   FORMÅL.

 

Klubbens formål er ved dyrkelse af badmintonsporten:

  

at dygtiggøre sine medlemmer og udbrede interessen for og kendskabet til spillet.

 

at sætte medlemmerne i stand til at deltage aktivt i badmintonspillet ved turneringer og lignende 

 

at styrke medlemmernes evne og lyst til gennem fællesskabet at bidrage til og deltage i klubbens sociale liv

 

 

§ 4.   OPTAGELSE AF MEDLEMMER.

 

Enhver kan optages som aktivt eller passivt medlem. Udelukket fra medlemsskab er dog personer, der er ekskluderet eller sat i restance af en klub under DIF.

   

Personer under 16 år optages i ungdomsafdelingen, og fra det fyldte 16. år i seniorafdelingen.

  

Ved aktive medlemmer forstås sådanne, der betaler fuldt kontingent, og herved gennem fællesskabet dyrker badminton i klubben.

  

Ved passive medlemmer forstås sådanne, der mod et årligt kontingent ønsker at være tilsluttet klubben uden dog at dyrke badminton.

  

 

§ 5.   MEDLEMSPLIGTER.

 

Medlemmerne er underkastet klubbens love, samt de af bestyrelsen og udvalgene til enhver tid fastsatte bestemmelser og reglementer. Bopælsændringer skal til enhver tid meddeles klubbens bestyrelse.

  

 

§ 6.   KONTINGENT.

 

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og forelægges den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales for en hel sæson og skal være kassereren i hænde senest den 1. oktober. Er dette ikke tilfældet, betragtes medlemmet som værende udmeldt, og banen disponeres til anden side. Kontingentet er bindende for sæsonen.

  

 

§ 7.   KLUBBENS LEDELSE.

 

Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem, der

  

alle vælges for 2 år ad gangen, senior/motionist-, ungdoms- og veteranudvalgsformand, der alle vælges for 1 år ad gangen.

  

Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige år, medens kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år.

  

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af næstformand, sekretær og bestyrelsesmedlem. Endvidere fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden, herunder også fordeling af udvalgsposter ved arbejde såvel inden- som udenfor klubben.

  

Udtræder et medlem af bestyrelsen i en valgperiode, indtræder en suppleant, hvorved bestyrelsen konstituerer sig selv, indtil førstkommende generalforsamling.

 

 

 

§ 8.   BESTYRELSENS BEMYNDIGELSE.

 
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til dennes formål
og træffer bestemmelser vedrørende dens virksomhed, men
er i øvrigt ansvarlig over for generalforsamlingen for sine
dispositioner.
 
Formand og kasserer skal være myndige og har hver for sig og i
forening ret til at tegne foreningen.
 
Det er bestyrelsen, der udarbejder plan for benyttelse af de til
klubbens rådighed værende badmintonbaner, og bestemmer
tildeling af disse til brug for aktive medlemmer, hvis ønsker i
videst muligt omfang søges imødekommet.
 
Dersom klubben til fremme af sit formål arrangerer turneringer,
sammenkomster eller lignende, har bestyrelsen bemyndigelse til
at aflyse det planmæssige spil indtil 3 gange i sæsonen.
 
Bestyrelsen  har bemyndigelse til at idømme  et medlem karantæne,
såfremt vedkommende viser en for klubben skadelig optræden.
I særligt alvorlige tilfælde, kan bestyrelsen ekskludere et medlem af
førnævnte grund. Eksklusionen skal forelægges den første general-
forsamling til godkendelse, og denne kan med simpelt stemmeflertal
stadfæste eller ophæve eksklusionen. Et ekskluderet medlem har ret
til at deltage i generalforsamlingen, hvor det pågældende medlems
sag behandles, og har tale- men ikke stemmeret.
  
 
§ 9.   UDVALG.
 
Ungdomsspilleudvalget (UU) består af spilleudvalgsformand
samt 4 medlemmer.
Samtlige vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen
 
Senior/motionist-spilleudvalget (SUM) består af udvalgsformand
samt 5 medlemmer.
Samtlige vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
 
Veteranspilleudvalget består af udvalgsformand samt 3 medlemmer.
Samtlige vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen..
 
Som fællesbestemmelser for UU,SUM og VET gælder, at de skal lede
træningen, arrangere turneringer, herunder klubmesterskaber,
samt sørge for deltagelse i holdturneringer og stævner. 
 
Samtlige udvalgsformænd indtræder i bestyrelsen i.h.t. § 7.
Endvidere pålægges det udvalgene at udføre deres opgaver
i overensstemmelse med klubbens formål.
 
 
 
§ 10. REGNSKAB.
 
Regnskabsåret er tiden fra 1. maj til udgangen af april måned.
Regnskabet skal revideres af klubbens revisorer og forelægges
generalforsamlingen til godkendelse.
 

§ 11. REVISORER.
 
         Klubben skal have 2 revisorer og 1 suppleant. Generalforsamlingen
         vælger for 2 år ad gangen 1 revisor. Suppleanten vælges for 1 år ad gangen.
 
 

§ 12. GENERALFORSAMLING, AFSTEMNINGER, BESLUTNINGER o.lign.
 
         Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ved sæsonens slutning,
         og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.
         Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
         formanden i hænde senest 8 dage før.

 

         Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer.
         Kun aktive medlemmer, der har været medlem af klubben i mindst
         3 måneder har stemmeret. Et medlem under 16 år har stemmeret
         ved een forælder/værge. Stemmeretten kan kun udøves ved
         personligt fremmøde.
 

 

         Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde
         følgende punkter:

 

 
 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning.

 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

 4. Indkomne forslag.

 5. Kontingent for næste sæson.

 6. Valg til bestyrelsen i henhold til § 7.

 7. Valg til de respektive udvalg i henhold til § 9.

 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelse og spilleudvalg.

 9. Valg af revisor og suppleant i henhold til § 11.

 10. Eventuelt.

   

   

Såfremt bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer fremsætter krav herom,
skal afstemninger foregå skriftligt. Ved personvalg skal skriftlig afstemning
dog ske, såfremt et medlem ønsker det. Beslutninger tages ved simpelt
stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, bortfalder forslaget, undtagen ved personvalg, der i sådanne tilfælde afgøres ved lodtrækning. Beslutning om lovændringer er kun gyldig, når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. 
Alle medlemmer er valgbare til klubbens tillidsposter. Et medlem der ikke er
tilstede, er valgbar når vedkommende skriftligt forud til bestyrelsen har
erklæret sig villig til at modtage valg.
 
 
§ 13. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
 
Denne indkaldes på samme måde, som angivet for den ordinære general-
forsamling, og kan afholdes, når bestyrelsen mener det er påkrævet,
eller 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt motiverer deres
krav med angivelse af dagsorden. Begæring skal, for at betragtes som
gyldig fremsat, indsendes til formanden og indeholde navnene på de
medlemmer, der begærer den ekstraordinære generalforsamling afholdt.
Denne skal afholdes senest en måned efter, at begæring herom er fremsat.
 
  
§ 14. UDMELDELSE.


         Udmeldelse af klubben i sæsonen skal ske skriftligt til bestyrelsen.
         Udmeldelse af klubben frigør ikke medlemmets kontingent i henhold til § 6.
         Bestyrelsen kan dog efter skøn frigøre dele af kontingentet.
 


§ 15. KLUBBENS OPLØSNING.


         Beslutning om klubbens opløsning kræver, at mindst 2/3 af klubbens
         medlemmer stemmer herfor.

 

         Er 2/3 medlemmer ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen
         senest 14 dage derefter indkalde til en ekstraordinær generalforsamling,
         hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer,
         dog betinget af, at forslaget på den første generalforsamling er vedtaget
         med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

 

         Under hensyn til påtagne økonomiske forpligtelser, overdrages klubbens
         formue kommunens idrætsunion, til fremme af sporten i Ballerup Kommune.

 

 

 

 

Comments