Bestyrelsen‎ > ‎Formanden‎ > ‎

Referat Generalforsamling 2021


25. maj 2021

Valg af dirigent 
Benny Hansen blev foreslået af bestyrelsen, og blev valgt uden modkandidater.

 Bestyrelsens beretning 
 Formanden og udvalgsformændene for SUM, USU og VET oplæste deres indlæg til den samlede beretning. 
Beretningerne blev alle godkendt og er vedlagt dette referat som bilag. 

Regnskab 
Regnskabet blev omdelt på generalforsamlingen og udviste et driftsoverskud på kr. 9.337,73. 
Overskuddet er velkomment idet der mangler indtægt fra kræmmerfestivalen. Regnskabet blev godkendt. 

Indkomne forslag 
Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag. 

Kontingent I overensstemmelse med bestyrelsens forslag blev det vedtaget, at kontingenterne for den kommende sæson forbliver uændret. 
Single: kr. 1100,- 
Double: kr. 550,- 
Uden banetimer: kr. 550,- 
Ungdom: kr. 300,- 
Passive: kr. 150,- 

På bestyrelsesmødet den 4. maj blev det vedtaget at kompensere de medlemmer der igen melder sig ind i klubben med kr. 325.-. Dette meddeles medlemmer i et følgebrev til kontingentopkrævningen. 
Klubbens ungdomsspillere kompenseres med kr. 300,-. 

Valg til bestyrelsen 
Kasserer Bjarny Hansen var på valg og blev genvalgt. 
Bestyrelsesmedlem Benny Hansen var på valg og blev genvalgt. Bestyrelsesmedlem Rene Lundsgaard var på valg og blev genvalgt. 

Valg til udvalgene 
På valg for en 1 årig periode var samtlige udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer. 

SUM formand: Bjarny Hansen. 
USU udvalg: Bjarny Hansen (formand), Lene Hansen. 
VET udvalg: Ole Hansen (formand), Benny Hansen og Poul Larsen. 

Valg af suppleanter til bestyrelse og spilleudvalg 
Jan Sørensen og Lene Hansen blev begge genvalgt for en 1-årig periode. 

Valg af revisor og revisorsuppleant 
På valg var revisor Gert Wrisberg som blev genvalgt. 
Som revisorsuppleant blev Jan Sørensen valgt for en 1-årig periode. 

Eventuelt 
GB Pokalen som er klubbens største hædersbevisning, blev grundet denne covid sæson ikke uddelt i år. 

Gert Wrisberg var glad for, at det igen var muligt at spille badminton og bad alle se fremad. 

Flere gjorde opmærksom på, at klubben den 7. februar kan fejre 50-års jubilæum. 

Formanden takkede dirigenten for hans glimrende arbejde med at holde god ro og orden under generalforsamlingen og sluttede af med at takke bestyrelse og udvalg for godt samarbejde. 

Det næste bestyrelsesmøde afholdes den 22. juni kl. 19:00 hos formanden.

Referent: 
Carsten