Bestyrelsen‎ > ‎Formanden‎ > ‎

Referat Generalforsamling 2013

Referat fra formødet til generalforsamlingen den 7. maj 2013 kl. 17.30

Til stede var Finn Lundehøj, Preben Bech, Ole Hansen, Erik Pagh, Elvin Karlson og Benny Hansen (dirigent).

Under den traditionelle pizzaspisning gennemgik Finn slagplanen for generalforsamlingen med dirigenten og Bjarny uddelte det reviderede regnskab til bestyrelsen med enkelte kommentarer til tilskudsbeløbet fra kommunen.

Herefter fulgte generalforsamlingen.............

Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2013 kl. 19.00

Til stede var 14 personer incl. bestyrelsen (6 personer)..

 Valg af dirigent

Benny Hansen blev valgt til dirigent af forsamlingen og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til klubbens love.

 Bestyrelsens beretning

Finn Lundehøj forelagde formandens årsberetning for sæson 2012/2013 herunder bestyrelsens konklusioner på baggrund af det afholdte krisemøde den 27. februar 2013.

Herefter forelagde de enkelte udvalgsformænd deres indlæg til klubbens samlede beretning. 

Beretningerne blev godkendt.

 

Regnskab

Regnskabet var blevet omdelt på generalforsamlingen og udviste et overskud på kr. 4.039,05.

Regnskabet blev godkendt.

 

Indkomne forslag

Bestyrelsen havde ikke indenfor fristen modtaget indkomne forslag.

 

Kontingent

I overensstemmelse med bestyrelsens forslag blev det besluttet, at kontingenterne for den kommende sæson forbliver uændret.

 

 Valg til bestyrelsen

På valg for en 2 årig periode var kasserer Bjarny Hansen (modtog genvalg) samt 2 bestyrelsesmedlemmer, hvor det ene bestyrelsesmedlem (ikke blev valgt i 2011) og det andet bestyrelsesmedlem Preben Bech (modtog ikke genvalg). 

Bestyrelsen havde inden mødet fået bekræftet fra Preben Pedersen, at han godt ville stille op som bestyrelsesmedlem (var forhindret i at møde op på generalforsamlingen pga. udlandsferie). 

Preben Pedersen blev herefter valgt som nyt bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode.

Preben Bech havde allerede inden generalforsamlingen orienteret bestyrelsen om, at han - uanset udtræden af  bestyrelsen - fortsat ville varetage opgaven omkring nyhedsbrevet og en stor tak for det.

 

 Valg til udvalgene

På valg for en 1 årig periode var samtlige udvalgsformænd herunder udvalgsmedlemmer.

Samtlige udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer blev efter eget ønske genvalgt.

 SUM udvalg:

Finn Lundehøj

 USU udvalg:

Erik Pagh (Finn Lundehøj, Lene Hansen)

 VET udvalg:

Ole Hansen (Benny Hansen, Poul Larsen)

 

 Valg af suppleanter (til bestyrelse og udvalg)

Benny Hansen og Jan Sørensen blev begge valgt for en 1 årig periode.

 

 Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg for en 2 årig periode var revisor Else Johansson (modtog genvalg) og på valg for en 1 årig periode som revisorsuppleant var Benny Hansen (modtog genvalg)

Eventuelt

 

DGI Ældrebadminton

I forbindelse med DGI`s store aktiviteter omkring ældrebadminton fortalte Benny Hansen at han nu var blevet klubbens kontaktperson til DGI.

 GB Pokalen

Valget faldt i år på Carsten Dahl Petersen, som altid har vist sig som en rigtig GB`er, altid positiv, meget loyal, svigter aldrig sine medspillere hverken til onsdagstræning eller holdkampe

Carsten deltager ligeledes altid i klubbens sociale aktiviteter og er ikke mindst vor faste dirigent på generalforsamlingen, hvis han ikke lige er forhindret på grund af et privat arrangement i London.

Derfor var bestyrelsen nødt til at ringe Carsten op i London (forinden hemmeligt aftalt med Grethe)

Carsten fik således en gevaldig telefonisk overraskelse med dette valg og udover de tildelte ord fik Carsten en KÆMPE GB-LEVE fra hele generalforsamlingen.

Den endelige overrækkelse vil finde sted på et senere tidspunkt.

Benny Hansen sluttede generalforsamlingen af med at takke for god ro og orden.