Bestyrelsen‎ > ‎Formanden‎ > ‎

Referat Generalforsamling 2020Valg af dirigent
Frank Hardt blev foreslået af bestyrelsen, og blev valgt uden modkandidater.
Dirigenten konstaterede, at der foruden bestyrelsen var 4 medlemmer til stede og at generalforsamlingen var lovligt varslet. 

Bestyrelsens beretning 
Formanden og udvalgsformændene for SUM, USU og VET oplæste deres indlæg til klubbens samlede beretning. 

Beretningerne blev godkendt. 

Beretningerne er vedlagt dette referat som bilag 1, bilag 2 og bilag 3. 

Regnskab 
Regnskabet blev omdelt og udviste et driftsoverskud på kr. 19.182,45. Overskuddet skyldes i høj grad indtægten fra kræmmerfestival 2019, der er bogført med kr. 52.016,00. 
I det kommende regnskab vil der ikke være tilskud fra Kræmmerfestivalen grundet aflysningen i år. Der må derfor forventes et driftsunderskud for sæson 2020-2021. 

Regnskabet blev godkendt. 

Indkomne forslag 
Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag. 

Kontingent 
I overensstemmelse med bestyrelsens forslag blev det vedtaget, at kontingenterne for den kommende sæson forbliver uændret. 

Single: kr. 1100,- 
Double: kr. 550,- 
Uden banetimer: kr. 550,- 
Ungdom: kr. 300,- 
Passive: kr. 150,- 

Valg til bestyrelsen 
Formand Carsten Dahl Petersen var på valg og blev genvalgt. 

Bestyrelsesmedlem (næstformand) Poul Larsen var på valg og blev genvalgt. 

Valg til udvalgene 
På valg for en 1-årig periode var samtlige udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer. Følgende blev valgt: 

SUM formand: Bjarny Hansen. 

USU udvalg: Bjarny Hansen (formand), Lene Hansen og Nicoline Hardt (tilforordnet). 

VET udvalg: Ole Hansen (formand), Benny Hansen og Poul Larsen. 

Valg af suppleanter til bestyrelse og spilleudvalg 
Jan Sørensen og Lene Hansen blev begge genvalgt for en 1-årig periode. 

Valg af revisor og revisorsuppleant 
På valg var revisor Frank Hardt, som blev genvalgt for en 2-årig periode. 

Som revisorsuppleant blev Jan Sørensen valgt for en 1-årig periode. 

Eventuelt 
Formanden uddelte GB Pokalen som er klubbens største hædersbevisning: 

GB pokalen tildeles i år Bjarny Hansen. 

Begrundelsen er vedlagt referatet som bilag 4. 

Lene sagde tak til alle dem, der arbejder for klubben. 

Bjarny udtrykte bekymring for Kræmmerfestivalens fremtid set i relation til Covid-19. Forsvinder tilskuddet for det frivillige arbejde på festivalen, bliver det nødvendigt med en nytænkning af klubbens økonomi. 

Da der ikke var flere indlæg, konstaterede dirigenten dagsordenen for udtømt og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 

Formanden takkede dirigenten for hans glimrende arbejde med at holde god ro og orden under generalforsamlingen og sluttede af med at takke bestyrelse og udvalg for godt samarbejde. 

Det næste bestyrelsesmøde afholdes den 20. oktober kl. 19:00 hos formanden. 


Referent: Carsten
Referat fra formødet til generalforsamlingen den 7. maj 2013 kl. 17.30

Til stede var Finn Lundehøj, Preben Bech, Ole Hansen, Erik Pagh, Elvin Karlson og Benny Hansen (dirigent).

Under den traditionelle pizzaspisning gennemgik Finn slagplanen for generalforsamlingen med dirigenten og Bjarny uddelte det reviderede regnskab til bestyrelsen med enkelte kommentarer til tilskudsbeløbet fra kommunen.

Herefter fulgte generalforsamlingen.............

Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2013 kl. 19.00

Til stede var 14 personer incl. bestyrelsen (6 personer)..

 Valg af dirigent

Benny Hansen blev valgt til dirigent af forsamlingen og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til klubbens love.

 Bestyrelsens beretning

Finn Lundehøj forelagde formandens årsberetning for sæson 2012/2013 herunder bestyrelsens konklusioner på baggrund af det afholdte krisemøde den 27. februar 2013.

Herefter forelagde de enkelte udvalgsformænd deres indlæg til klubbens samlede beretning. 

Beretningerne blev godkendt.

 

Regnskab

Regnskabet var blevet omdelt på generalforsamlingen og udviste et overskud på kr. 4.039,05.

Regnskabet blev godkendt.

 

Indkomne forslag

Bestyrelsen havde ikke indenfor fristen modtaget indkomne forslag.

 

Kontingent

I overensstemmelse med bestyrelsens forslag blev det besluttet, at kontingenterne for den kommende sæson forbliver uændret.

 

 Valg til bestyrelsen

På valg for en 2 årig periode var kasserer Bjarny Hansen (modtog genvalg) samt 2 bestyrelsesmedlemmer, hvor det ene bestyrelsesmedlem (ikke blev valgt i 2011) og det andet bestyrelsesmedlem Preben Bech (modtog ikke genvalg). 

Bestyrelsen havde inden mødet fået bekræftet fra Preben Pedersen, at han godt ville stille op som bestyrelsesmedlem (var forhindret i at møde op på generalforsamlingen pga. udlandsferie). 

Preben Pedersen blev herefter valgt som nyt bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode.

Preben Bech havde allerede inden generalforsamlingen orienteret bestyrelsen om, at han - uanset udtræden af  bestyrelsen - fortsat ville varetage opgaven omkring nyhedsbrevet og en stor tak for det.

 

 Valg til udvalgene

På valg for en 1 årig periode var samtlige udvalgsformænd herunder udvalgsmedlemmer.

Samtlige udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer blev efter eget ønske genvalgt.

 SUM udvalg:

Finn Lundehøj

 USU udvalg:

Erik Pagh (Finn Lundehøj, Lene Hansen)

 VET udvalg:

Ole Hansen (Benny Hansen, Poul Larsen)

 

 Valg af suppleanter (til bestyrelse og udvalg)

Benny Hansen og Jan Sørensen blev begge valgt for en 1 årig periode.

 

 Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg for en 2 årig periode var revisor Else Johansson (modtog genvalg) og på valg for en 1 årig periode som revisorsuppleant var Benny Hansen (modtog genvalg)

Eventuelt

 

DGI Ældrebadminton

I forbindelse med DGI`s store aktiviteter omkring ældrebadminton fortalte Benny Hansen at han nu var blevet klubbens kontaktperson til DGI.

 GB Pokalen

Valget faldt i år på Carsten Dahl Petersen, som altid har vist sig som en rigtig GB`er, altid positiv, meget loyal, svigter aldrig sine medspillere hverken til onsdagstræning eller holdkampe

Carsten deltager ligeledes altid i klubbens sociale aktiviteter og er ikke mindst vor faste dirigent på generalforsamlingen, hvis han ikke lige er forhindret på grund af et privat arrangement i London.

Derfor var bestyrelsen nødt til at ringe Carsten op i London (forinden hemmeligt aftalt med Grethe)

Carsten fik således en gevaldig telefonisk overraskelse med dette valg og udover de tildelte ord fik Carsten en KÆMPE GB-LEVE fra hele generalforsamlingen.

Den endelige overrækkelse vil finde sted på et senere tidspunkt.

Benny Hansen sluttede generalforsamlingen af med at takke for god ro og orden.